ကမာၻေျမအားအစဥ္စိမ္းလန္းစိုေျပေနေစရန္

Wild to Wise သဘာဝေက်ာင္းကို အၿမဲတမ္းစိုက္ခင္းစနစ္(Permaculture)၏ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား အေပၚ အေျခခံ၍ ပံုေဖာ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။အၿမဲတမ္းစိုက္ခင္းစနစ္(Permaculture) ဆိုသည္မွာ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ လူသားမ်ားေနထိုင္ရာ ဖန္တီးရန္အတြက္  စနစ္တက် စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ယခုအခါတြင္ Permaculture အေျခခံစည္းမ်ဥ္းကိုသာမက ပညာေရးပံုစံသစ္၊ စီးပြားေရးစနစ္၊ လူထုစြမ္းအင္အစီအစဥ္ ႏွင့္ အျခားေသာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားစြာပါဝင္ေသာ ေက်ာင္းပရဝဏ္ႀကီး ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ဤပညာေရးပေရာဂ်က္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျဖစ္ရန္အ တြက္အဓိကတြန္းအားမွာ လက္ရွိခံစားေနရေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္လူမႈေရးအက်ပ္အတည္း မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကဲ့သို႔ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကသာ မေျဖရွင္းလွ်င္ ဤျပႆနာကို မည္သူမွ ေျဖရွင္းမည္မဟုတ္ေပ။

Wild to Wise သဘာဝေက်ာင္း၏ အၿမဲတမ္းစိုက္နည္းစနစ္( Permaculture)သည္ ရႈခင္းသက္သက္ အတြက္သာ ဖန္တီးထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ အေျခခ်ေနထိုင္မႈအတြက္ ပညာေပးျခင္း၊စီးပြားေရးစနစ္၊ စြမ္းအင္စနစ္၊ အညစ္အေၾကးမ်ားစနစ္တက် အသံုးခ်စြန္႔ပစ္ျခင္းမ်ားပါ ပါဝင္ပါသည္။ ယင္းအတြက္ ေၾကာင့္ပင္ သဘာဝေက်ာင္းကို ေနေရာင္ျခည္အမ်ားဆံုးႏွင့္ စြမ္းအင္အမ်ားဆံုးရႏိုင္မည့္ေနရာတြင္ စနစ္တက် ေရြးခ်ယ္တည္ေထာင္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေရအရင္းအျမစ္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ေဆာင္လုပ္ေရး ပစၥည္းေရြးခ်ယ္ျခင္းကအစ အထူးဂရုျပဳ ေဆာင္ရြက္ထားရွိပါသည္။ ထြက္ရွိလာေသာ ေအာ္ဂဲနစ္အညစ္အေၾကးမ်ားကို ျပန္လည္အသံုးျပဳၿပီး ေက်ာင္းအတြက္လိုအပ္ေသာ သီးႏွံကို ေက်ာင္း တြင္းမွာပင္ စိုက္ပ်ဳိးရန္ စိုက္ပ်ဳိးျခံ အေသးစားကိုလည္း စီစဥ္ထားရွိပါသည္။ အက်ဳိးမ်ားေသာ အပင္ႀကီးမ်ားစိုက္ပ်ဳိးေရးကိုလည္း အေလးထားၿပီး ေလကာျခင္း၊ ေျမဆီလႊာေရတိုက္စားမႈမွ ကာကြယ္ျခင္း၊ ဇီဝေလာင္စာရရွိေစျခင္း စသည့္အက်ိဳးမ်ားလည္း ရရွိေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အတိုခ်ဳပ္ဆိုရပါမူ  သဘာဝေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္း၏ေနရာတြင္ ဇီဝမ်ဳိးစံု ထိန္းသိမ္းျပန္႔ပြားေရး၊ ေျမဆီလႊာထိန္သိမ္းေရး၊ ေရအရင္းအျမစ္ထိန္းသိမ္းေရး၊ ေက်ာင္း၏သဘာဝအလွကို ထိန္းသိမ္းေရးမ်ားအျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုပါ မထိခိုက္ေစေရးအတြက္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုစဥ္း စားၿပီး ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကစားခံုစားျခင္း

Wild to wise သဘာဝေက်ာင္းသည္ သဘာဝအတိုင္းကစားရင္း ပညာသင္ၾကားေသာ ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ကစားခံုစားျခင္းသည္ ရွာေဖြစူးစမ္းျခင္းႏွင့္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိျခင္းတို႔၏ အေျခခံျဖစ္သည္။ကစားျခင္းသည္ ခြန္အားကိုျဖစ္ေစသည္၊ လူကိုစြမ္းေဆာင္ေစႏိုင္သည္၊ စိ္တ္လႈပ္ရွားေစပါသည္။ ကစားျခင္းသည္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ သဘာဝက်ေသာ သင္ယူမႈကို ျဖစ္ေစပါသည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ထိေတြဆက္ဆံမႈကို ျဖစ္ေစၿပီး မိမိတို႔အေၾကာင္း ပတ္ဝန္းက်င္ အေၾကာင္းကို္ ပိုမို၍သေဘာေပါက္ နားလည္ေစႏိုင္ပါသည္။ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ရရွိေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အၿမဲအတူကစားၿပီးရင္းႏွီးမႈကိုရေစပါသည္။

ေဘးကင္းေသာ သဘာဝကစားနည္း

ယခုအခါတြင္ မိဘအမ်ားစုသည္ မိမိတို႔၏ကေလးမ်ားကို သဘာဝႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ေန၍ ေဘးအႏၱရယ္ကင္းစြာ ကစားေစလိုၾကသည္။ မိဘမ်ားေတာင့္တေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သည္ လည္း မရပ္မနား ပ်က္စီးေနသည္မွာ မ်က္ျမင္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သဘာဝေက်ာင္းလိုအပ္သည္ မွာ ထင္ရွားေနၿပီျဖစ္သည္။ သဘာဝေက်ာင္းသည္ အျခားသမားရိုးက်ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္မတူဘဲ သဘာဝရႈခင္းမ်ားၾကားတြင္ သဘာဝအတုိင္း ကစား၍ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ၿပီး လံုၿခံဳေဘးကင္းပါသည္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ပါသည္။

အတၱပရဆက္ဆံေရး

စစ္မွန္ေသာ ဆက္ဆံေရးသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္း၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္။ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို စစ္မွန္ေသာစိတ္ထားျဖင့္ ဆက္ဆံျခင္းသည္ တစ္ကိုယ္ရည္တိုးတက္မႈ၊ လူမႈဆက္ဆံေရးတိုးတက္္မႈႏွင့္ စိတ္ေနစိတ္ထားတိုးတက္မႈတို႔အတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါသည္။ ကေလးမ်ား လူမႈနယ္ပယ္တြင္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံတတ္ေစရန္၊ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားထားတတ္ေစရန္ ႏွင့္ ကိုယ္ေနထိုင္ရာပတ္ဝန္းက်င္သည္ ကိုယ္ႏွင့္ဆိုင္သည္ဟူေသာ စိတ္ထားမ်ိဳးထားတတ္ေစရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔က အားေပးကူညီေထာက္ပံ့ပါမည္။

baby-boys-childhood-160946

စစ္မွန္မႈ/တက္ၾကြမႈ

KMS process learning သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ငန္း၏ ဗဟိုခ်က္ျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳမွ ေလ့လာသင္ယူျခင္းကိုသာ အထူးအာရံုထားပါသည္။ ကိုယ္တိုင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွ အေတြ႔အႀကံဳေကာင္းမ်ား ရရွိေစပါသည္။ သဘာဝအတုိင္း အစစ္အမွန္ေလ့လာျခင္းသည္ ကေလးမ်ား အား မိမိကိုယ္ကို မိမိ ပိုမို နားလည္ေစႏိုင္သည့္ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္ျဖစ္ၿပီး သင္ယူရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုပါ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိေစႏိုင္ပါသည္။

ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးျခင္း( လြတ္လပ္စြာသင္ယူျခင္း)

ငါဘာလဲ ၊ ငါဘာလုပ္ႏုိင္လဲဆိုသည့္ေမးခြန္းမ်ားသည္ ဘဝအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္ သည္။ ကေလးမ်ားသည္ သူ႔နည္းသူဟန္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကသည္သာခ်ည္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔က ကေလးမ်ား မိမိတို႔ဘာသာ ႏွင့္ အျခားသူမ်ားကို နားလည္လာတတ္ေစရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးပါ မည္။ ကေလးမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ေပး၍ လူတိုင္းတြင္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရည္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ရွိေၾကာင္း ကို သေဘာေပါက္ေစကာ မိမိတို႔၏အရည္အခ်င္းႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ကို သိရွိေစပါမည္။

က်န္းမာေသာကေလး

က်န္းမာျခင္းသည္ အနာေရာဂါဘယကင္းရွင္းယံုသာမက ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္း၊ စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း၊ လူမႈေရးသုခႏွင့္ျပည့္စံုျခင္း ဆိုသည့္ ဘက္ေပါင္းစံုမွအခ်ဳိးက်က် မွ်မွ်တတ ျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေန ပင္ျဖစ္သည္။ သန္႔ရွင္း၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အဟာရျဖစ္ၿပီး ေဘးကင္း ေသာ အစားအေသာက္မ်ားကိုစားကာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အားကိုးအားထားျပဳႏိုင္ျခင္းသည္ ဘဝတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရယူႏိုင္ျခင္းအတြက္ နည္းလမ္းေကာင္းျဖစ္သျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သဘာဝေက်ာင္းက ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ကာယႀကံ့ခိုင္မႈ

ကိုယ္ကာယႀကံ့ခိုင္မႈရွိမွသာ ေန႔တဓူဝ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ကာယႀကံ့ခိုင္မႈႏွင့္ စိတ္ဓါတ္ႀကံ့ခိုင္မႈရွိလာျခင္းသည္ တက္ႀကြေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ရလာေသာ အသီးအပြင့္ျဖစ္သည္။ကာယႀကံ့ခိုင္၍ စိတ္ဓါတ္ခိုင္မာမႈသည္ ဘဝတစ္ ေလွ်ာက္လံုးတြင္ က်န္းမာတက္ႀကြေသာသူ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေသာစိတ္၊ လွပေသာကေလးငယ္

အလ်င္အျမန္ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေနေသာ ကမာၻတြင္ ကေလးမ်ားကို ပံုသြင္းရန္အတြက္ ပထမဦးဆံုး လိုအပ္ခ်က္မွာ ကေလးမ်ားအတြက္ မည္သည့္အရာက အေရးပါသည္ကို သိရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အေရးပါမႈသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မတူညီႏိုင္ပါ။ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ တာဝန္မွာ ကေလးမ်ားကို ယံုၾကည္မႈရွိရန္၊ ခံႏိုင္ရည္ရွိရည္၊ ရဲရင့္ရန္၊တီထြင္ဖန္တီးတတ္ရန္၊ ျပႆနာေျဖရွင္းတတ္ရန္အတြက္ ကူညီ ေပးရန္ပင္ ျဖစ္သည္။