ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္းပရဝဏ္ ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေန

Wild to Wise သဘာဝေက်ာင္းသည္ မိသားစုပိုင္ သီးႏွံစိုက္ခင္းေရာေႏွာသစ္ေတာေျမျဖစ္ၿပီး ဧက ၆၀ ေက်ာ္က်ယ္ဝန္းကာ ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ားစြာကို ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ပဲခူးအေနာက္ဖက္ေဒသ၊ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္၊ အေနာက္ရြာသစ္ရြာ၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမႀကီးႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားေသာ ဝဂၤဘာေတာင္ ေက်းလက္လမ္းေပၚတြင္တည္ရွိပါသည္။ လွ်ဳိေျမွာင္ခ်ဳိင့္ဝွမ္းမ်ား၊ သဲေခ်ာင္းမ်ား၊ သစ္ေတာအုပ္မ်ားႏွင့္  ေက်ာက္စိုင္ေက်ာက္ခဲမ်ား ကိုုေတြ႔ျမင္ရႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ေနျပည္ေတာ္မွ ၂၄၆ ကီလိုမီတာအကြာ၊ ရန္ကုန္မွ ၂၈၅ ကီလိုမီတာအကြာတြင္ ရွိေသာေၾကာင့္ သြားေရးလာေရး လြယ္ကူၿပီး ကားျဖင့္ သြားပါက ၆ နာရီခန္႔သာ ၾကာမည္ျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၁၆၀၀ က ထူေထာင္ထားခဲ့ေသာ ေရွးေဟာင္းပ်ဴၿမိဳ႔ေတာ္ ျဖစ္သည့္ သေရေခတၱရာႏွင့္ ၂ ကီလိုမီတာသာကြာေဝးပါသည္။ ယခုအခါတြင္ သေရေခတၱရာကို ယူနက္စကို၏စီစဥ္မႈျဖင့္ ကမာၻ႔ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ဝင္ ေနရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ဤေန ရာသည္ ဟက္တာ ၃၀၀ ေက်ာ္( ဧက ၇၅၀၀ ေက်ာ္)က်ယ္ဝန္းၿပီး အကာအကြယ္ေပးထားသည့္ ေနရာျဖစ္ပါသည္။သီးႏွံစိုက္ခင္းေရာေႏွာသစ္ေတာေနရာမ်ားတြင္ ေတာတြင္းခရီးႀကမ္းသြားျခင္း၊ စက္ဘီးစီးျခင္း၊ ၿမင္းစီးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး လူမႈယဥ္ေက်းမႈပညာကိုပါ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ဧရာဝတီျမစ္ႏွင့္ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္းႏွင့္ ကီလိုမီတာသာကြာေဝးၿပီး အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္ သဘာဝေရ အရင္းအျမစ္ကို ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။