သဘာဝေက်ာင္း

Wild to Wise သဘာဝေက်ာင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္ၿမိဳ႕တြင္တည္ရွိၿပီး အသက္ ၃ႏွစ္မွ ၂၀ ႏွစ္အတြင္းရွိ ကေလးမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ သမားရိုးက်ေက်ာင္းပံုစံမ်ားမွ ခြဲထြက္ထားရွိကာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ကိုယ္တိုင္ ထိေတြ႔ေလ့လာႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဗဟုသုတ၊အသိဥာဏ္ႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ရရွိႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ထားရွိပါသည္။

ကေလးမ်ားကို ေတြးေခၚစြမ္းရည္၊ ႏွလံုးရည္၊ လက္ရံုးရည္ ဘက္စံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ သင္ၾကားေပးရမည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္းက အခုိင္အမာယံုၾကည္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္းက ကေလးမ်ားတြင္ရွိေသာ သဘာဝစြမ္းရည္မ်ားကို ပိုမိုတိုးတက္ေစရန္ ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ေလးစားတန္ဘိုးထားတတ္သည့္ စိတ္မ်ား ကိန္းေအာင္းလာေစရန္ ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ေပးပါမည္။

agriculture-atmosphere-biology-414798

ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေန

ကၽြႏ္ုပ္္တို႔သဘာဝေက်ာင္း၏ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနသည္ သမားရိုးက်ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္မတူဘဲ လံုးဝကြဲျပားျခားနားလ်က္ရွိပါသည္။ သမားရိုးက် မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားတြင္ေတြ႔ျမင္ရေသာ ပလက္စတစ္ ရုပ္ေတာက္ေတာက္ေျပာင္ေျပာင္မ်ားကို ေတြ႔ရွိရမည္မဟုတ္ဘဲ ပလက္စတစ္ရုပ္မ်ားေနရာတြင္ သဘာဝပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ သစ္သား၊ ဝါဂြမ္း ၊ရႊံ႕မ်ားျဖင့္ လုပ္ထားေသာ ကစားစရာမ်ားကိုသာ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ျပင္ပလက္ေတြ႔စာသင္ခန္းမ်ားသည္ ေနပူပူ မိုးရြာရြာ အသက္ဝင္ေနမည္ျဖစ္ၿပီး သဘာဝ၏စည္းခ်က္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဆက္သြယ္ခြင့္ေပးသည့္ ႀကိဳးစား အားထုတ္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

IMG_9053

စာသင္ခန္းျပင္ပ ေလ့လာသင္ယူေရး

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သဘာဝေက်ာင္း မရွိေသးသည့္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စာသင္ခန္းျပင္ပ ေလ့လာသင္ယူေရး အစီအစဥ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးေလာကအတြက္ ထူးထူးျခားျခား ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပအျဖစ္ တည္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ား၏ ပညာေရးတြင္ အသိဥာဏ္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာၿပီး သင္ယူမႈအတြက္ အသင့္ျဖစ္ေနျခင္းသည္ အေရးႀကီးသျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သဘာဝေက်ာင္းက ဤသင္ယူမႈပံုစံအသစ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအဝွမ္း ျပန္႔ပြားေစလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏သဘာဝေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံပါက ဤရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ဟု အခိုင္အမာယံုၾကည္ပါသည္။

ရည္မွန္းခ်က္

ကေလးမ်ား၏ လူမႈဘဝ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ က်န္းမာသန္စြမ္းသည့္ ကိုယ္ခႏၶာႏွင့္အတူ လြတ္လပ္မွ်တစြာ ေတြးေခၚစဥ္းစားဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည့္ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးမ်ား သဟဇာတက်က် ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေစႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ ရည္ရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းတစ္ခုကို ဆရာမိဘမ်ား အတူတကြ ပူးေပါင္းဖန္တီးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ႏွလံုးသားမပါေသာ ဦးေႏွာက္သပ္သပ္ျဖင့္ ေတြးေခၚဆံုးျဖတ္ေနေသာ အေျခအေနမွ လူသားပီသေသာ ေမတၱာႏွင့္ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားလာၿပီး စိမ္းလန္းေသာကမာၻေျမႏွင့္ သက္ရွိသတၱဝါအားလံုးအတြက္ အက်ိဳးျပဳႏိုင္ေသာ ပညာေရးစနစ္တစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

Wild to Wise သဘာဝေက်ာင္းသည္ ကေလးမ်ား မိမိကိုယ္ကို နားလည္သေဘာေပါက္လာၿပီး ယံုၾကည္မႈရွိလာေစရန္အတြက္ အသက္အရြယ္အပိုင္းအျခားအလိုက္ သဘာဝတြင္ ကစားရင္း ပညာ၊ စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို သင္ယူေစေသာစနစ္ (Integrated Nature Play and Knowledge-Mind-Skill (KMS) Process Learning) ကို က်င့္သံုးပါသည္။ ဤသင္ၾကားမႈစနစ္သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို အေျခခံထားသည့္အတြက္ အစဥ္အၿမဲ ေျပာင္းလဲေနေသာ ကေလးမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္ကို ျပည့္ျပည့္ဝဝ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ယံုမွ်မက ကေလးမ်ားကလည္း ဤသင္ၾကားမႈစနစ္အား ႏွစ္သက္လက္ခံလာၾကကာ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ မိမိတို႔ဘဝအတြက္လိုအပ္ေသာ အသိဥာဏ္၊ ဗဟုသုတႏွင့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးကို ရရွိလာၾကမည္ျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အေျခခံမူမ်ား

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ေလးစားတန္ဖိုးထားျခင္းႏွင့္ လူႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တို႔၏ အျပန္အလွန္ ဆက္ႏႊယ္မႈတို႔သည္ ကေလးမ်ား၏သင္ယူမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔က ဤအခ်က္ကို အထူးအေလးထား တိုက္တြန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

  • သက္ရွိသတၱဝါအားလံုး၏ ရွင္သန္ျခင္းႏွင့္ ယင္းတို႔၏ အျပန္အလွန္ဆက္ႏႊယ္မႈကို ကၽြႏု္ပ္တို႔က ဂုဏ္ယူတန္ဖိုးထားပါသည္။(ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအတြက္ ေရရွည္တည္တံေသာေဂဟစနစ္)
  • ကေလးမ်ား၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ေလ့လာစူးစမ္းလိုစိတ္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ေလးစားတန္ဖိုးထားတတ္သည့္ စိတ္ဓါတ္မ်ား ကိန္းေအာင္းလာသည္အထိ ျပဳစုၿပိဳးေထာင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
  • ကေလးမ်ားထံတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၏ ဦးေဆာင္လမ္းျပႏိုင္စြမ္းကို ေလးစားသည့္စိတ္ ျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔က ရည္ရြယ္သည္။

ကေလးမ်ား လ်င္ျမန္စြာဖြံ႕႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ကေလးမ်ားအား ကာကြယ္ ျပဳစု ၿပိဳးေထာင္ေပးမည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းတစ္ခု ရွိသင့္သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔က ယံုၾကည္ပါသည္။

ကေလးမ်ား၏ ကာယဗလ၊ ဥာဏဗလ၊ စာရိတၱဗလ၊ မိတၱဗလႏွင့္ ေဘာဂဗလဆိုသည့္ ဗလငါးတန္သည္ အသက္အရြယ္ အပိုင္းအျခားအလိုက္ အဆင့္ဆင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္လိုအပ္မႈကို ေကာင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္ထားေသာေၾကာင့္ ယင္းတို႔ကို အေျခခံ၍ Wild to Wise သဘာဝေက်ာင္း၏ ပညာေရး အေျခခံမူမ်ားကို  ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကေလးမ်ား၏အသက္အရြယ္အပိုင္းအျခားအလိုက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ကေလးမ်ား၏ေလ့လာစူးစမ္းလိုစိ္တ္ အၿမဲထက္သန္ေနရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏သဘာဝေက်ာင္းမွ အသံုးျပဳေသာ KMS သင္ၾကားေရးစနစ္သည္ ကေလးမ်ားအား အသိဥာဏ္(Knowledge)(ေခါင္း)၊ စိတ္ဓါတ္(Mind)(ႏွလံုး)၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ(Skill)(လက္) ဘက္ေပါင္းစံုကို မွ်မွ်တတ တိုးတက္ေစႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ခံစားျခင္း၊ ေတြးေတာၾကံဆျခင္း၊ စိတ္ဆႏၵျပင္းျပျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုသည့္ သိမႈနယ္ပယ္ ငါးရပ္စလံုးတြင္  ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္းျဖင့္ ကေလးမ်ား၏အဓိပၸါယ္ရွိေသာဘဝအတြက္ လိုအပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈနွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔က ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

ကေလးမ်ားကို စဥ္းစားေတြးေခၚနည္းအသစ္မ်ား သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္စြာသင္ယူျခင္းကို အားေပးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကေလးမ်ားသည္ ျပႆနာေျဖရွင္းႏိုင္သူ၊ ဆက္ဆံေရးေကာင္းသူ၊ စိတ္ကူးဥာဏ္ကြန္႔ၿမဴးသူမ်ား ျဖစ္လာပါမည္။

ဘဝအတြက္လိုအပ္ေသာ ဤကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားသည္ ကေလးမ်ားကို မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္လာေစေသာ ခြန္အားကိုရေစမည္ျဖစ္ၿပီး ဘဝအတြက္အေရးပါေသာ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ငါဘယ္သူလဲ၊ ဘာျဖစ္တာလဲ၊ ငါဘယ္လိုလုပ္လို႔ရမလဲ၊ ငါ့ဘဝရဲ့အိပ္မက္ ငါ့ဘဝရဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ ကဘာလဲ၊ ဘာလို႔လုပ္သင့္တာလဲ၊ ဘာလို႔မလုပ္သင့္တာလဲ၊ဘယ္ေတာ့လုပ္ရမလဲ စသည့္ (ဘာ၊ဘယ္လို၊ ဘာေၾကာင့္၊ ဘယ္ကို၊ ဘယ္အခ်ိန္)ဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးတတ္လာေစမည္ျဖစ္သည္။

ကေလးမ်ား၏ဝါသနာ၊ ထူးခၽြန္သည့္ေနရာႏွင့္ လူတိုင္းတြင္ထူးျခားသည့္အလားအလာေကာင္းမ်ား ရွိသည္ကို သိရွိလာေအာင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔က ကူညီေပးမည္ျဖစ္သည္။ပညာေလ့လာသင္ယူရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းကိုလည္း ရွာေဖြတတ္ေအာင္ ကူညီေပးမည္ျဖစ္သည္။

ယခုေမးထားေသားေမးခြန္းမ်ား၏ အေျဖကိုရွာေဖြျခင္းသည္ပင္လွ်င္ ပညာေရး၏အေျခခံအက်ဆံုး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔သင္ၾကားျခင္းျဖင့္ ကေလးမ်ားသည္ သူတို႔မည္သည့္ေနရာတြင္ ထူးခၽြန္ေနသည္ကို သိရွိလာၿပီး အနာဂတ္တြင္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ေသာ ပညာတတ္ေလးမ်ား ေပၚထြက္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကေလးမ်ား၏ ေကာင္းက်ိဳးအျဖာျဖာအတြက္ ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ အသိဥာဏ္ဗဟုသုတကို ကၽြႏု္ပ္ တို႔က ေလ့လာရွာေဖြထားပါသည္။ကေလးမ်ားအဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာပံုႏွင့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တို႔၏ဆက္ႏြယ္ပံုတို႔ကို သူတို႔၏ခႏၶာႏွင့္စိတ္ကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ေလ့လာထားပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔က်င့္သံုးေသာ Knowledge-Mind-Skill (KMS) Process Learning သည္ ကေလးမ်ား၏ အရည္အခ်င္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ အခ်ဳိးက်က် တိုးတက္မႈကို ေဆာင္ၾကဥ္း ေပးႏိုင္ပါသည္။ အတြင္းႏွင့္အျပင္၊ ရုပ္ႏွင့္နာမ္၊ သဘာဝႏွင့္လူဖန္တီးမႈ စသည့္ျဖင့္ တိုးတက္မႈတိုင္းသည္ သဟဇာတက်၍ အခ်ဳိးညီရန္ လိုအပ္ပါသည္။ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သဘာဝေက်ာင္းက ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး၊ အသိဥာဏ္၊ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ စိတ္ဓါတ္ နယ္ပယ္ ေလးခုအတြက္ အေျခခံလမ္းညႊန္မႈမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။

ဤဆန္းသစ္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ဆင့္ကဲတိုးတက္မႈကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္း၏ အေျခခံမူမ်ားအေပၚအေျခခံလွ်က္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ေသာ ၊သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို အစဥ္စိမ္းလန္းစိုေျပေနရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ လူသားသက္ေသမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔က အဓိဌာန္ထားပါသည္။